Maxima Leidinys (nuo spalio 04 d. iki spalio 10 d.)